+48 81 884 70 94
info@agraled.pl
Wszystkie produkty
Konfigurator LED

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Agraled.pl Sp. z o.o.

Agraled.pl Sp. z o.o.
Potok Wielki 130A
23-313 Potok Wielki

Telefon: +48 81 884 70 94
E-mail: info@agraled.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agraled.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Potoku Wielkim, za pośrednictwem sklepu internetowego www.agraled.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Agraled.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Potoku Wielkim usług nieodpłatnych drogą elektroniczną związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

§1.Definicje

 1. Cena Wcześniejsza – oznacza najniższą cenę danego Towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny, lub jeżeli dany Towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, oznacza najniższą cenę tego Towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi za pośrednictwem Dostawcy Towaru objętego zamówieniem.
 3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, wybranego usługodawcę usług kurierskich.
 4. Elektroniczny formularz reklamacji – oznacza udostępnianą Kupującemu przez Sprzedawcę elektroniczną procedurę składania reklamacji.
 5. Elektroniczny formularz zamówienia – oznacza udostępnianą Kupującemu przez Sprzedawcę elektroniczną procedurę dokonywania zamówienia.
 6. Elektroniczny formularz zwrotu – oznacza udostępnianą Kupującemu przez Sprzedawcę elektroniczną procedurę dokonywania zwrotów.
 7. Klient – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierającą ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub korzystającą z Usług.
 8. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Konto – oznacza zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie je anulować lub edytować oraz zawierać Umowy sprzedaży.
 10. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, określający zasady zawierania Umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady ich wykonywania, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, Regulamin jest równocześnie regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 13. Sklep Internetowy – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny w domenie agraled.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub korzystać z Usług.
 14. Sprzedawca – oznacza pl Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Potoku Wielkim (adres: Potok Wielki 130A, 23-313 Potok Wielki), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952305, NIP: 8621649988, REGON: 521243788, Nr BDO: 000569431, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł; e-mail: info@agraled.pl, numer telefonu: +48818847094, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 15. Strona internetowa – oznacza stronę internetową działającą w domenie agraled.pl, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy.
 16. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony internetowej, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 17. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności za Trwały nośnik uważa się wiadomości e-mail przesłane za pomocą poczty elektronicznej.
 18. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 19. Usługa lub Usługi – oznacza nieodpłatną usługę, o której mowa w § 10 Regulaminu, świadczoną drogą elektroniczną w związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego lub Strony internetowej.

§2.Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Każdy Klient obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego przestrzegania. Dokonując zamówienia lub zakładając Konto, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony internetowej lub Usług świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa osób trzecich.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony internetowej oraz do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie internetowej (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie internetowej w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem lub za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Usług i Strony internetowej to posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej lub Opera w wersji 12.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 5. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony internetowej oraz korzystanie z Usług dostępnych na Stronie internetowej wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia (w szczególności programy antywirusowe i programy chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet).
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi Usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§3.Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie internetowej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło do Konta.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji, Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§4.Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie internetowej nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Zamówienie w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony internetowej można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienie w Sklepie internetowym można złożyć za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji.
 4. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Zakupu Towaru dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na Stronie internetowej. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
 5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, sposobu Dostawy, czasu.
 6. W celu złożenia zamówienia, należy podać w Elektronicznym formularzu zamówienia dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe, dokonać akceptacji treści Regulaminu, a następnie wysłać zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest obowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest przesłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Klient otrzymuje na Trwałym nośniku potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży, dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy.
 10. Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem, na podstawie art. 395 Kodeksu cywilnego, od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy działania Klienta wskazują na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

§5.Płatności

 1. Ceny wskazane przy danym Towarze na Stronie internetowej stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i innych kosztów, które Klient będzie obowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. W przypadku informowania o obniżeniu ceny danego Towaru na Stronie internetowej wyświetlana jest również Cena Wcześniejsza.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. płatność szybkim przelewem internetowym, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności – Przelewy 24;
  2. płatność BLIK, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;
  3. płatność z góry przy użyciu karty płatniczej (np.: Visa, Mastercard), za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;
  4. płatność PayPal;
 4. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie internetowej o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży. W przypadku braku wskazania innego terminu Klient musi dokonać płatności nie później niż w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia (za wyjątkiem wyboru płatności za pobraniem).
 5. Sprzedawca nie gwarantuje, że w chwili składania zamówienia wszystkie formy płatności będą dostępne. Dostępność metod płatności jest ustalana automatycznie i może być uzależniona od wybranej metody Dostawy.
 6. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy (zwanym też anulowaniem zamówienia), na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§6.Dostawa

 1. Zamówienie jest dostarczane przez firmę kurierską DHL.
 2. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej Sklepu Internetowego informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia i Dostawy.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie internetowej liczony jest w dniach roboczych.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Elektronicznym formularzu zamówienia.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta, przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. O ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa, Sprzedawca, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary, chyba że Klient wyraził zgodę na doręczenie faktury drogą elektroniczną.
 9. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Elektronicznym formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§7.Odpowiedzialność i reklamacje

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Towar zgodny z Umową sprzedaży.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 3. Jeżeli zakupiony Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient będący Konsumentem jest uprawniony w pierwszej kolejności do żądania naprawy lub wymiany Towaru. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 4. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył.  Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 5. Jeżeli zakupiony Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy: (i) Sprzedawca odmówił lub nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży, (ii) brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży; (iii) brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany; (iv) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, wobec Klienta będącego Konsumentem, za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży stwierdzony w ciągu dwóch lat od wydania Towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży określonego w zdaniu poprzednim, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 7. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Agraled.pl, Potok Wielki 130A, 23-313 Potok Wielki lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@agraled.pl. Klient może również zgłosić reklamację wypełniając Elektroniczny formularz reklamacji znajdujący się na Stronie internetowej.
 8. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien opisać problem związany z zakupionym Towarem. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych Klienta.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 10. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży lub z tytułu rękojmi obowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na adres Agraled.pl, Potok Wielki 130A, 23-313 Potok Wielki. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 11. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 12. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§8.Gwarancje

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie internetowej.

§9.Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży na zasadach określonych w § 9 niniejszego Regulaminu, przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.
 3. Sprzedawca zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w pkt 2 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie, czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego (co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej).
 4. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy, Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru, zostanie on odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.
 5. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 6. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży wypełniając formularz odstąpienia, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę tutaj:   “Formularz odstąpienia od Umowy”. Konsument może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem Elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na Stronie internetowej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
 7. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi na Trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, uważa się ją za niezawartą.
 9. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta wiarygodnego dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 15. W wypadku odstąpienia, Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 16. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie internetowej.
 17. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§10.Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące nieodpłatne Usługi drogą elektroniczną:
  1. Newsletter;
  2. Formularz kontaktowy;
  3. Zapytaj o produkt;
  4. Prowadzenie Konta Klienta;
  5. Zamieszczanie opinii;
  6. Bezpłatny plan oświetlenia pomieszczenia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu i sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych Usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie internetowej wiadomości do Sprzedawcy.
 4. Rezygnacja z Usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 5. Usługa Newsletter polegaj na przesyłaniu przez Sprzedawcę wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o Towarach i działalności Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 6. Z Usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony na Stronie internetowej. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie subskrypcji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Newsletter.
 7. Rezygnacja z Usługi Newsletter jest możliwa w każdej chwili i polega na wypisaniu się z subskrypcji za pomocą odnośnika dezaktywacyjnego przesyłanego wraz z wiadomościami Sprzedawcy wysyłanymi w ramach świadczenia Usługi Newsletter lub poprzez wysłanie zgłoszenia żądania zaprzestania świadczenia Usługi Newsletter na adres mailowy Sprzedawcy podany w nieniniejszym Regulaminie.
 8. Usługa Prowadzenie Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony internetowej, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 9. Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 10. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu Klientom publikacji na Stronie internetowej indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących Towarów. Usługa Zamieszczanie opinii jest dostępna dla Klientów posiadających Konto Klienta w Sklepie Internetowym.
 11. Rezygnacja z Usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie internetowej Sklepu.
 12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i Usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i Usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa (w szczególności działaniami hackerskimi). Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i Usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i Usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i Usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 13. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usługi. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§11.Ochrona danych osobowych i wykorzystanie plików cookies

 1. Administratorem danych osobowych jest Agraled.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Potoku Wielkim (adres: Potok Wielki 130A, 23-313 Potok Wielki). Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod numerem telefonu: +48 81 884 70 94 lub za pomocą poczty elektronicznej: info@agraled.pl.
 2. Klientowi przysługuje szereg praw wobec jego danych osobowych, które może wykonać kontaktując się z administratorem danych osobowych w sposób wskazany w Polityce Prywatności.
 3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i wykorzystania plików cookies zamieszczone są w Polityce prywatności.

§12.Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi

 1. Zarówno Klient jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie Usługi, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§13.Treści zamieszczane przez Klientów

 1. Korzystając z Usług, w szczególności Usługi Zamieszczanie Opinii, Klient może dokonywać rozpowszechniania treści za pośrednictwem Strony internetowej. Rozpowszechniane w ten sposób treści nie mogą być przypisywane Sprzedawcy.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta zasobów i funkcji Sklepu Internetowego, w szczególności Usługi Zamieszczanie Opinii, do:
  1. podejmowania działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa osób trzecich;
  2. prowadzenia działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. w szczególności działalności reklamowej dotyczącej przedsiębiorców innych niż Sprzedawca i producenci Towarów oraz działalności reklamowej dotyczącej produktów nieoferowanych przez Sprzedawcę;
  3. zamieszczania treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  4. publikowania danych osobowych osób trzecich lub treści chronionych prawem autorskim przysługującym osobom trzecim.
 3. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie internetowej narusza prawo, dobre obyczaje lub ich dobra osobiste może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia podejmuje działania mające na celu jego weryfikację i ewentualnie usunięcie ze Strony internetowej treści będących przyczyną naruszenia.
 4. W przypadku otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub w przypadku powzięcia wiedzy o naruszeniu na innej podstawie, Sprzedawca ma prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z Usług. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli treści zamieszczanych przez Klientów w związku z korzystaniem z Usług.
 5. Korzystając z Usług Klient udziela nieodpłatnie Sprzedawcy licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie treści zamieszczonych przez Klienta w Sklepie Internetowym, w szczególności na publikację zamieszczanych treści na Stronie internetowej. Klient udziela Sprzedawcy licencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym na polach eksploatacji obejmujących: publiczne udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie) a także publiczne wyświetlenie oraz utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera oraz wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

§14.Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Sprzedawca umożliwia na stronie Sklepu Internetowego dostęp do opinii wystawionych przez Klientów. Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od Klientów, którzy zakupili dany Towar od Sprzedawcy. Weryfikacja pochodzenia opinii odbywa się w ten sposób, że: opinię o Towarze może wystawić wyłącznie zarejestrowany i zalogowany Klient na stronie Sklepu Internetowego. Następnie, przed publikacją opinii, Sprzedawca sprawdza, czy dany Klient faktycznie zakupił Towar, którego dotyczy opinia. Opinie pochodzące od Klientów, które nie przejdą tej weryfikacji, nie będą udostępniane na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (lista tych podmiotów jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – http://polubowne.uokik.gov.pl/ ).
 6. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 8. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu składania zamówień przez Klienta.
 9. Wobec dotychczasowych Klientów zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania go na Stronie internetowej. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu.
 10. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 20 lutego 2023 r.