+48 81 884 70 94
info@agraled.pl
Wszystkie produkty
Konfigurator LED

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego Agraled.pl Sp. z o.o.

Agraled.pl Sp. z o.o.
Potok Wielki 130A
23-313 Potok Wielki

Telefon: +48 81 884 70 94
E-mail: info@agraled.pl

§1.Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z działalnością sklepu internetowego agraled.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym“). Korzystanie ze Sklepu Internetowego i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną regulowane są Regulaminem Sklepu Internetowego dostępnym na www.agraled.pl (zwanym dalej „Regulaminem”).
2.Właścicielem Sklepu Internetowego i administratorem danych osobowych jest Agraled.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Potoku Wielkim (adres: Potok Wielki 130A, 23-313 Potok Wielki), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952305, NIP: 8621649988, REGON: 521243788, Nr BDO: 000569431, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (zwana dalej: „pl”).
3.Agraled.pl przetwarza Dane Osobowe (określone w § 2) dotyczące osób fizycznych odwiedzających Sklep Internetowy i korzystających z jego funkcjonalności a także tych kontaktujących się z Agraled.pl w innej formie, w szczególności na piśmie, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (zwanych dalej łącznie „Klientami”).
4.Dane osobowe zbierane przez Agraled.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: „RODO”).

§2.Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1.Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane w następujących celach:
a) w celu złożenia zamówienia, zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży zgodnie z Regulaminem, w przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym – podstawą prawną jest w takim przypadku 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest bowiem niezbędne do wykonania umowy;
b) w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem, obejmujących korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego takich jak rejestracja i prowadzenie Konta Klienta, Zamieszczanie opinii, Newsletter, Formularz kontaktowy, Zapytaj o produkt – podstawą prawną jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta;
c) w celu obsługi reklamacji i zwrotów – wówczas podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest bowiem niezbędne do wykonania umowy;
d) w celu realizacji obowiązków spoczywających na Agraled.pl z mocy prawa, na przykład obowiązków wynikających z przepisów podatkowych lub przepisów o rachunkowości – w takim przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie danych jest bowiem niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
e) w celach analitycznych, statystycznych i technicznych – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających na zapewnieniu funkcjonalnego, bezpiecznego Sklepu Internetowego oraz na optymalizacji jego funkcjonalności;
f) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami oraz obsługi zgłoszeń odnoszących się do naruszeń prawa na podstawie Regulaminu – w takim przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających na ochronie praw przysługujących Agraled.pl oraz osobom trzecim;
g) w celu prowadzenia działań marketingowych i dostarczania Klientom treści reklamowych:
a) w zakresie reklamy kontekstowej i nie dopasowanej do preferencji Klienta – wówczas podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających na prowadzeniu marketingu, utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi Klienta i informowaniu Klienta o dostępnym asortymencie Towarów podczas korzystania ze Sklepu Internetowego,
b) w zakresie reklamy dopasowanej do preferencji Klienta, w tym opartej o profilowanie – wówczas podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, która może zostać w każdym czasie odwołana;
h) w celach związanych z badaniem satysfakcji Klientów oraz uzyskiwaniem opinii Klientów na temat Towarów lub działania Sklepu Internetowego – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi Klienta oraz zapewnieniu funkcjonalnego, bezpiecznego Sklepu Internetowego oraz na optymalizacji jego funkcjonalności;
i) w celach związanych z prowadzeniem profilu Agraled.pl w mediach społecznościowych, w zakresie wynikającym z funkcjonalności danego portalu społecznościowego, w szczególności w celu dostarczania Klientom informacji o działalności Sklepu Internetowego – wówczas podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi Klienta i informowaniu Klienta o dostępnym asortymencie Towarów podczas korzystania ze Sklepu Internetowego.
2. Dane osobowe Klientów obejmują wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
3. W zależności od celu przetwarzania danych Agraled.pl przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
a) w przypadku rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym lub składania zamówienia bez rejestracji, a także obsługi zwrotów i reklamacji: adres e-mail, dane adresowe, imię i nazwisko, numer telefonu; numer konta (w zależności od wybranego rodzaju płatności); a w przypadku przedsiębiorców także: firmę przedsiębiorcy, numer NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeżeli ma być wskazany na fakturze);
b) w przypadku korzystania z Usług elektronicznych, o których mowa w Regulaminie: adres e-mail, imię i nazwisko lub nick Klienta;
c) w przypadku podjęcia kontaktu w formie pisemnej, telefonicznej lub na adres poczty elektronicznej: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku korespondencji tradycyjnej także adres.
4. Niezależnie od powyższego podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego, mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
5. Przekazanie danych osobowych do Agraled.pl jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, iż niepodanie określonych w formularzach danych może uniemożliwić pełne korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności rejestrację Konta Klienta i składanie zamówień.
6. W celu realizowania działań marketingowych Agraled.pl w niektórych przypadkach może wykorzystywać profilowanie. Polega ono na tym, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Klienta, Agraled.pl dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Celem profilowania jest przedstawienie Klientowi reklamy odpowiadającej jego preferencjom i potrzebom.

§3.Udostępnianie i powierzanie danych

1. W związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego oraz obsługą Klienta, Agraled.pl udostępnia dane osobowe Klientów podmiotom trzecim. Podmioty te w zależności od podstawy współpracy oraz okoliczności podlegają poleceniom Agraled.pl co do celów i sposobów przetwarzania tych danych, np. dostawcy usług księgowych lub informatycznych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, np. banki i dostawcy usług płatności elektronicznych (administratorzy).
2. Agraled.pl udostępnia dane osobowe Klientów następującym kategoriom podmiotów trzecich: dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, dostawcy usług bankowych i płatności elektronicznych, poczta, dostawcy usług kurierskich i innych form dostarczania przesyłek, podmioty z grupy kapitałowej Agraled.pl.
3. Pomioty, którym Agraled.pl udostępnia dane osobowe Klientów mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Agraled.pl co do zasady nie przesyła danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Niektórzy spośród dostawców usług świadczonych na rzecz Agraled.pl mogą jednak mieć siedzibę poza terytorium EOG. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. W związku z tym, w przypadku konieczności przekazywania danych poza terytorium EOG, Agraled.pl zadba, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub z faktu objęcia danego państwa decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.
4. Klient ma prawo żądać od Agraled.pl przekazania kopii standardowych klauzul umownych, o ile są one wykorzystywane, kierując zapytanie na adres e-mail wskazany w niniejszej Polityce Prywatności (§ 8 ust. 2).
5. W przypadku skierowania żądania, Agraled.pl udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§4.Okres przetwarzania danych

1. Okres przetwarzania danych przez Agraled.pl zależy od rodzaju podejmowanych czynności lub świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe Klientów przechowywane są przez następujący okres:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta – dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Agraled.pl do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, które mogą przysługiwać Agraled.pl i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 6, a dla roszczeń
o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata;
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Agraled.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, które mogą przysługiwać Agraled.pl i jakie mogą być podnoszone wobec niego (wskazany w pkt a powyżej);
c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Agraled.pl do czasu zakończenia czynności umożliwiających realizację uzasadnionych interesów Agraled.pl, a po zakończeniu ww. czynności przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, które mogą przysługiwać Agraled.pl i jakie mogą być podnoszone wobec niego (wskazany w pkt a powyżej).

§5.Mechanizm plików cookies, adres IP

1. Agraled.pl wykorzystuje pliki cookies do optymalizacji strony Sklepu Internetowego i analizowania ruchu internetowego. Pliki cookies i podobne technologie to niewielkie pliki tekstowe lub piksele, które mogą być przechowywane na urządzeniu Klienta. Pliki cookies mogą być niezbędne, aby ułatwić przeglądanie strony Sklepu Internetowego oraz uczynić ją bardziej przyjazną dla Klienta. Pliki cookies od osób trzecich mogą zbierać informacje, aby analizować indywidualne zachowanie związane z wyszukiwaniem.
2.Agraled.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane
z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klientów.
b) cookies trwałe: są przechowywane w pamięci na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klientów.
3. Agraled.pl wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. Agraled.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc.
z siedzibą w USA);
b) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisów społecznościowych używając
w tym celu narzędzia Facebook, YouTube, TawkTo (live chat on webshop), Hotjar (widocznośc co Klient klika na stronie), Mailchaimp (newsletter), WordPress (system cookies), WooCommerce (system cookies).
5. Mechanizm cookies jest co do zasady bezpieczny dla urządzeń Klientów Sklepu Internetowego, niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzeń. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:

7. Agraled.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Agraled.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Agraled.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na stronach internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie.

§6.Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Agraled.pl.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Agraled.pl zgodnie
z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie
z prawem Agraled.pl może świadczyć lub udostępniać jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Agraled.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Agraled.pl, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Agraled.pl nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta, wobec przetwarzania których Klient wniósł sprzeciw, zostaną usunięte.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
i. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w których były przetwarzane;
ii. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
w oparciu o jego zgodę;
iii. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
iv. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
v. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Agraled.pl podlega;
vi. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Agraled.pl może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Agraled.pl. Dotyczy to
w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych
z korzystaniem z usług Agraled.pl, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Agraled.pl nie będzie też w takim przypadku wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych
w następujących przypadkach:
i. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Agraled.pl ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
ii. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
iii. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
iv. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Agraled.pl, przetwarzając dane osobowe Klienta.
5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo uzyskać od Agraled.pl jako administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe,
b) Jeżeli administrator przetwarza dane, Klient ma prawo:
i. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
ii. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
iii. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
Klient ma prawo do żądania od Agraled.pl jako administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Klienta, nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej wskazany w niniejszej Polityce Prywatności.
7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Agraed.pl jako administratorowi danych osobowych, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Agraled.pl prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych (lub w formacie równoważnym).
8. Klient może zgłaszać do Agraled.pl skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień, listowanie lub na adres e-mail wskazany w niniejszej Polityce Prywatności (§ 8 ust. 2).
9. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano zapytanie lub wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).
10. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Agraled.pl spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Agraled.pl nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§7.Zarządzanie bezpieczeństwem i hasło

1. Agraled.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych oraz ograniczanie dostępu do danych osobom niepowołanym.
2. Agraled.pl zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego. Agraled.pl stosuje certyfikat szyfrowania SSL.
3. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Agraled.pl nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres
e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta, otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
4. Agraled.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą
o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§8.Zmiany Polityki Prywatności i dane kontaktowe

1. Polityka Prywatności może być na bieżąco aktualizowana.
2. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz niniejszej Polityki Prywatności prosimy kierować:
a) drogą mailową na adres poczty elektronicznej: info@agraled.pl;
b) listownie na adres: Agraled.pl, Potok Wielki 130A, 23-313 Potok Wielki.
3. Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2022